Áldozócsütörtöki – Pünkösdi gondolatok

„Ma történt, hogy felment, s minket itt hagyott.
Szívünkbe bújtatva a reményt, hogy visszatér,
S lélekben velünk marad, míg be nem végződik
Mindaz, mi elkezdetett a teremtés hajnalán.”

Kortárs magyar költőnk, Végh Tamás, Áldozócsütörtök című művének első versszaka rövid, ám annál találóbb leírását adja mindannak, amit néhány nap múlva ünnepelni fogunk.

Jézus Krisztus földi működését, a világba való érkezését és távozását jobban megismerve egy páratlan életút bontakozik ki előttünk. Már érkezése is különleges volt, hiszen az Úristen a Szentlélektől fogantatott és egy szűztől született kisdeddel hajolt közel a teremtett világhoz. Fiatalkorától kezdve „gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.”(Lk 2,52) Messiási szolgálatának egész ideje alatt az elesettekkel, kiszolgáltatottakkal, a szükséget szenvedőkkel foglalkozott, gyógyított és tanított. Húsvét alkalmával, kereszthalálában megbizonyította az Atya iránti engedelmességét és az irántunk érzett szeretetét. A Biblia mindezt így írja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”(János 3,16) Keresztyén hitünk igaz reménysége és vigasztalása ebből fakad, az Atya irántunk érzett szeretetéből valamint a Krisztus áldozata és feltámadása által felkínált jótéteményből.

Feltámadása után még negyven napig tartózkodott a tanítványai körében. A negyvenedik napon azonban, összegyűjtött tanítványainak a körében, Jeruzsálem közelében, az Olajfák hegyén dicsőségbe öltözve a mennyek országába vonult. Tanítványai szeme „láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (ApCsel 1,9)

Néhány nap múlva, Áldozócsütörtökön erre fogunk emlékezni, ezt fogjuk ünnepelni – Jézus mennybemenetelét. Az elnevezés egyébként, nem árulja el, hogy erről a csodálatos eseményről szól. A latin elnevezés már annál inkább. A húsvét utáni negyvenedik napot az ősegyház így nevezte, hogy Ascensio Domini, melynek jelentése: az Úr felemeltetése.

Mennybemenetele alkalmával egy parancsolatot adott és két ígéretet hagyott. A parancsolata az, hogy tegyünk vallást, tegyünk bizonyságot az Ő nevéről, vagyis hirdessük mindazt, amit Ő tett érünk. Az ígéretek közül az első pedig az, hogy mi a Szentlélek áldásaival élhetünk.

A tanítványoknak mindössze tíz napot kellett várniuk az ígéret beteljesülésére. Áldozócsütörtök után tíz nappal, Jeruzsálemben kitöltetett a Szentlélek. Ezt az ünnepet úgy nevezzük, hogy: Pünkösd. Az ünnep neve a görög „hé pentekoszté (héméra)” kifejezésből ered, amely magyarul annyit tesz, hogy: „ötvenedik (nap).” Jézus Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napra utal.

A Szentlélek kitöltetéséről az Apostolok Cselekedeteiben található beszámoló azt írja, hogy „hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” Ezért is válhattak a Szentlélek jelképeivé többek között a szél és a tűz.

Pünkösdi ünneplésünk, a Szentlélekkel való keresztelkedésen kívüli másik oka az, hogy ekkor alakult meg az első keresztyén gyülekezet, így hát a pünkösd nem csupán a Szentlélek kitöltésének ünnepe, de az egyház megalakulásának (születésének) a napja is.

A mennybemenetele alkalmával elhangzott második ígéret, amelyet mennyei követek mondtak az eget feszülten figyelő tanítványoknak, így hangzik: „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” (ApCsel 1,11) Ez az ígéret még nem teljesült be. Azt azonban tudnunk kell, hogy az Úristen ígéretei mindig beteljesülnek, ez is valóra fog válni. El fog jönni! Hogy mikor jön el, amint azt az Apostoli Hitvallás szavaival imádkozni is szoktuk, „ítélni élőket és holtakat” nem tudjuk. A mi feladatunk nem az, hogy az időpontról tanakodjunk, hogy ezt a bizonyos visszajövetelt megtippeljük, hanem az, hogy erre személyes csendességeinkben és a gyülekezet közösségében egyaránt, méltóképpen készüljünk, az ígéret beteljesedését imádságos szívvel hordozzuk.

Fazakas Márk
vallástanár és beosztott lelkész

Iskolai faliújság a Kálvin utcai épületünkben.
Készítette: Tóthné Posztós Laura

Csendesnap 2015

A Móricz Zsigmond Református Kollégium áldozócsütörtökön, 2015. május 14-én tartotta csendesnapját. A rendezvény reggeli áhitattal vette kezdetét mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton.Pacséri kiutazás

Iskolánk 17 tanulója Pacsérra utazott 2015. április 24-27-én, ahol testvéri szeretettel fogadtak bennünket a Moša Pijade Általános Iskola tanárai, diákjai.

Fruska Gora maratonon (Tarcali-hegység)

A fotók megtekintéséhez kattintson IDE. A képeket Kádár Károly és Gulyás Sándor készítette.

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2015. szeptember 1-jétől az első, második és a harmadik évfolyamon tanuló diákok, valamint a felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

Az igazolás módja:
  1. tartósan beteg tanuló: emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
  2. sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvéleménye
  3. három- vagy többgyermekes családban élő tanuló: MÁK igazolás vagy a családi pótlék kifizetését igazoló csekkszelvény vagy folyószámla-kivonat
  4. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: a települési önkormányzat határozata
Az igénylőlapot május 18-ig kell aláírva eljuttatni az osztályfőnöknek.
Amennyiben gyermeke május 12-ig nem kapott az iskolában, az igénylőlapot IDE kattintva letöltheti!

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk a 2015/16-os tanévtől tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Ha a tanuló az igénylőlap leadásának határideje után válik jogosulttá a normatív támogatásra, szeptember elsejéig a jogosultság beálltakor benyújthatja az igényét, ha viszont a jogosultsága valamilyen okból kifolyólag érvénytelenné válik, ezt azonnal jeleznie kell az iskola titkárságán.

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a legkésőbb október 1-ig jogosulttá válik.) A bemutatás tényét az iskola vezeti rá az igénylőlapra.

Amennyiben az ingyenesen kapott tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni.

Fizetős tanulók tankönyvellátása:

Az iskola a későbbiekben lehetővé teszi a tankönyvekért fizető szülők számára, hogy megismerjék a tanuló tankönyvcsomagját és 2015. június 12-ig nyilatkozhatnak arról, hogy gyermekük részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, pl. családon belül, vagy ismerősöktől beszerzett használt tankönyvvel akarják megoldani. Ehhez a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozhatnak, hogy mely könyveket szeretnék megvásárolni az iskolán keresztül.
A fizetős tanulók számára az idei tanévben nem küldünk ki előre díjbekérőt, a tankönyvek kiosztásával egy időben, 2015. szeptember 1-jén kapják meg a csekkben végződő számlát. A számlával együtt küldünk 2 példány tankönyv átadás-átvételi dokumentumot, melyeket aláírva visszakérünk.

Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
21/2015. (IV:17.) EMMI-rendelete